Friday, 12 August 2016

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας

Σε συνέχεια της ψήφισης του νόμου 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 94/27.05.2016), με τον οποίο θεσπίσθηκε ο Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας (άρθρο 150-152) (ΜΜΑΕ), και στο πλαίσιο της υπό στοιχεία C(2016)/1791 final/31.03.2016 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του ανωτέρω Μηχανισμού, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, καλεί τις επιλέξιμες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής να υποβάλουν αίτηση στην Αρχή για την ένταξή τους στο ΜΜΑΕ.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης εκκινεί από την επομένη της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Απόφασης 284/2016 της ΡΑΕ σχετικά με την «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 103/31.01.2012) αναφορικά με το Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας και έγκριση του «εντύπου-υποδείγματος» για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στον Μηχανισμό». Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει ένα μήνα μετά από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της ως άνω απόφασης ΡΑΕ. Νεότερη ανακοίνωση της Αρχής θα επισημαίνει το γεγονός της δημοσίευσης και την επακόλουθη έναρξη της σχετικής διαδικασίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 143Δ του νόμου 4001/2011, ως επιλέξιμες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής για την ένταξή τους στο Μηχανισμό θεωρούνται οι μονάδες τεχνολογίας αεριοστροβίλου ανοιχτού και συνδυασμένου κύκλου, οι κατανεμόμενες υδροηλεκτρικές μονάδες, καθώς και μονάδες ΣΗΘΥΑ για το μέρος της ισχύος τους, όπως προσδιορίζεται στην ως άνω απόφαση ΡΑΕ. Οι εν λόγω μονάδες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες προς παροχή της υπηρεσίας ευελιξίας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία υπηρεσία νοείται ως η ταχεία αύξηση ή μείωση της κατανεμόμενης ισχύος της μονάδας ώστε να καλύπτει τη ζήτηση, ακολουθώντας τις Εντολές Κατανομής του Διαχειριστή του Συστήματος.
Προϋπόθεση για την ένταξη μονάδας στον Μηχανισμό αποτελεί η υποβολή προς τον Διαχειριστή του Συστήματος αναθεωρημένων τεχνικών δηλώσεων, ώστε να ικανοποιούνται οι προδιαγραφές παροχής της υπηρεσίας ευελιξίας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 143Δ παραγρ. 3 ν. 4001/2011, και -σε κάθε περίπτωση- να βελτιώνονται, με ουσιαστικό και αξιόλογο τρόπο, τα πριν την 1.5.2016 δηλωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, προς όφελος της αύξησης των επιπέδων ευελιξίας του Συστήματος (πέραν των βασικών τεχνικών δυνατοτήτων που προσδιορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής, και άλλων τυχόν χαρακτηριστικών όπως ενδεικτικά αναφέρονται: ο ελάχιστος χρόνος λειτουργίας της μονάδας μετά την εκκίνηση, ο ελάχιστος χρόνος κράτησης κλπ.).  
Ακολούθως, οι επιλέξιμοι παραγωγοί οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο της ΡΑΕ, με ταυτόχρονη κοινοποίησή της προς τον Διαχειριστή του Συστήματος, σύμφωνα με το ακόλουθο έντυπο-υπόδειγμα που καθορίστηκε με την απόφαση 284/2016 της Αρχής.
1) Διαδικασία ένταξης στον ΜΜΑΕ
Με την ανωτέρω αίτηση, οι κάτοχοι των επιλέξιμων μονάδων δηλώνουν την ισχύ με την οποία επιθυμούν να συμμετέχουν στο Μηχανισμό, η οποία δύναται να είναι μικρότερη της Καταρχήν Διαθέσιμης Ισχύος, όπως αυτή ανακοινώθηκε στη ΡΑΕ (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-208280/11.07.2016) από το Διαχειριστή του Συστήματος και έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του.
Ειδικότερα, στο ως άνω έντυπο-υπόδειγμα θα πρέπει να δηλωθεί, εκτός των στοιχείων της μονάδας, και το ποσό της ενίσχυσης που αιτείται ο επιλέξιμος παραγωγός ως κίνητρο για την υποβολή προς τον Διαχειριστή του Συστήματος αναθεωρημένων τεχνικών δηλώσεων προκειμένου για την παροχή της υπηρεσίας ευελιξίας («αντιπαράδειγμα»). Το ποσό αυτό προκύπτει ως το γινόμενο της προσφερόμενης ισχύος σε ΜW επί 45000/365 €/MW/ημέρα επί τον αριθμό των ημερών κατά τις οποίες η μονάδα δύναται να παρέχει την υπηρεσία ευελιξίας εντός του διαστήματος από 01.05.2016-30.04.2017.
Σχετικά με την συμπλήρωση του πεδίου «Αιτούμενη ημερομηνία ένταξης στον ΜΜΑΕ», διευκρινίζεται ότι αφορά την ημερομηνία κατά την οποία άρχεται η παροχή της υπηρεσίας ευελιξίας, σε συμφωνία με το άρθρο 143Δ παράγραφος 3 του ν. 4001/2011. Η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 01.05.2016 σύμφωνα με την παράγραφο 11 του ανωτέρω άρθρου.
 
Σχετικά με τα «Συνυποβαλλόμενα Στοιχεία Στήριξης Αντιπαραδείγματος», αποσαφηνίζονται τα εξής:
  • - Προκειμένου για την τήρηση των προϋποθέσεων των παραγρ. (51) και (52) των «Κατευθυντηρίων Γραμμών της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας 2014-2020» περί του χαρακτήρα κινήτρου του Μηχανισμού, καθώς και των προβλέψεων της παραγρ. (85) της Απόφασης της Επιτροπής στην υπόθεση SA 38968 (υπό στοιχεία C(2016)/1791 final/31.03.2016 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας), οι επιλέξιμοι παραγωγοί οφείλουν να παράσχουν στοιχεία σχετικά με την «κατάσταση χωρίς την παροχή της ενίσχυσης» (αντιπαράδειγμα). Ως αντιπαράδειγμα ορίζεται εν προκειμένω η μη παροχή της υπηρεσίας ευελιξίας, σε περίπτωση που δεν καταβληθεί σχετική αποζημίωση, όπως αυτή προσδιορίσθηκε δεσμευτικά από την Επιτροπή στην ανωτέρω απόφασή της SA 38968 στο ποσό των 45.000 €/ΜW/έτος. Επομένως, προς στήριξη του αντιπαραδείγματος, για τις επιλέξιμες θερμικές μονάδες υποβάλλονται εκτιμώμενα στοιχεία κόστους, σε συμφωνία με τη σχετική αποτίμηση της Επιτροπής (βλ. παραγρ. 44-48 Απόφασης). Προκειμένου για τις υδροηλεκτρικές μονάδες, υποβάλλονται στοιχεία περί του εξοικονομούμενου οφέλους του Συστήματος από την εν γένει ευέλικτη λειτουργία τους.
  • - Ειδικότερα, οι επιλέξιμοι παραγωγοί συνυποβάλλουν τυχόν διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, ως ενδεικτικά του κόστους τους για την παροχή της υπηρεσίας ευελιξίας, τα οποία προέκυψαν κατά το διάστημα μεταξύ της «αιτούμενης ημερομηνίας ένταξης στον ΜΜΑΕ» έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στον ΜΜΑΕ.

2) 'Ελεγχος αξιοπιστίας αντιπαραδείγματος και απόφαση ένταξης στον Μηχανισμό

Εντός δέκα εργασίμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον Μηχανισμό, ο Διαχειριστής υποβάλλει στην Αρχή εισήγηση σχετικά: (α) με τη συμφωνία των δηλωθέντων στην αίτηση ένταξης τεχνικών στοιχείων με τα καταγεγραμμένα στα Μητρώα του διαθέσιμα τεχνικά χαρακτηριστικά των μονάδων και (β) τη βελτίωση κατά ουσιαστικό και αξιόλογο τρόπο των αναθεωρημένων τεχνικών χαρακτηριστικών τους και τη συναφή επαύξηση της ευέλικτης λειτουργίας του Συστήματος. Στην εισήγησή του, ο Διαχειριστής καταγράφει, για κάθε μονάδα, την ημερομηνία, από την οποία και έπειτα πληροί τις προϋποθέσεις παροχής της υπηρεσίας ευελιξίας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 143Δ παραγρ. 3 ν. 4001/2011. Η εν λόγω ημερομηνία δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 1.5.2016.
Εν συνεχεία, η ΡΑΕ, στη βάση της εισήγησης του Διαχειριστή και κατόπιν ελέγχου της αξιοπιστίας του «αντιπαραδείγματος», για κάθε επιλέξιμη μονάδα, προς επιβεβαίωση του χαρακτήρα κινήτρου της σχετικής αποζημίωσης («έλεγχος αξιοπιστίας»), εκδίδει Απόφαση για την έγκριση ένταξής της στον Μηχανισμό. Με την απόφαση της ΡΑΕ, προσδιορίζεται η ημερομηνία ένταξης, από την οποία και άρχονται τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ακολούθως, οι μονάδες εγγράφονται στο συστηνόμενο «Μητρώο Ευέλικτων Μονάδων» του Διαχειριστή του Συστήματος.  

Η ΡΑΕ δύναται να παρατείνει την προθεσμία υποβολής αίτησης ένταξης στον ΜΜΑΕ, κατόπιν εύλογου και τεκμηριωμένου αιτήματος.

http://energypress.gr/news/prosklisi-ypovolis-aitiseon-gia-tin-entaxi-ston-metavatiko-mihanismo-apozimiosis-eyelixias

No comments: