Thursday, 16 February 2017

ΣΠΕΦ: Πουθενά δεν χρηματοδοτείται η διακοψιμότητα με χαράτσι στις ΑΠΕ

Αντεπίθεση στην ΕΒΙΚΕΝ πραγματοποιεί με σημερινή του ανακοίνωση ο ΣΠΕΦ, τονίζοντας ότι οι αιτιάσεις του βιομηχανικού συνδέσμου είναι γενικόλογες, ενώ στέκεται στο ρόλο των ΑΠΕ και της διακοψιμότητας κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης των προηγουμένων μηνών.
Πιο αναλυτικά, ο ΣΠΕΦ σημειώνει τα εξής:

Σε συνέχεια δημοσιεύματος της ΕΒΙΚΕΝ που μας κατανομάζει και στρέφεται εναντίον της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων που εκπροσωπούμε με ανακριβή και ψευδή στοιχεία, θέλοντας να κρατήσουμε το επίπεδο του επιστημονικού διαλόγου αλώβητο, προχωρούμε μόνο στην δημοσίευση των πραγματικών στοιχείων εγχύσεων με βάση τα ωριαία απολογιστικά στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για τις ημέρες 23-24/12/16, ώστε να αποκατασταθεί η πραγματική εικόνα της συνεισφοράς καθενός εκάστου στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας την περίοδο εκείνη.
Θεωρούσαμε βεβαίως πως θα ήταν περιττό να το πράξουμε, αφού είχαμε την εντύπωση πως σύνδεσμοι όπως η ΕΒΙΚΕΝ πέραν από «στρόγγυλα λόγια» στα γενικόλογα δελτία τύπου τους, διέθεταν εσωτερικά την τεχνοκρατική δυνατότητα να διεξάγουν στοιχειώδεις ποσοτικές αναλύσεις.  Αποδεικνύεται δυστυχώς για πολλοστή φορά μάλλον το αντίθετο.   
Παρατίθεται λοιπόν παρακάτω ο αναλυτικός Πίνακας 4 των απολογιστικών από ΑΔΜΗΕ φορτίων σε MW τις επίμαχες ημέρες 23-24/12/16 ανά ώρα για να καταφανούν ακριβώς οι εξαγωγές της τάξης των 500 - 1.000 MW (εισαγωγές μείον εξαγωγές αν εμφανίζεται αρνητικό αποτέλεσμα στον πίνακα, αυτό σημαίνει εξαγωγικό ισοζύγιο ήτοι καθαρές εξαγωγές) ανά ώρα μεταξύ των ωρών 08.00πμ έως 23.00μμ., την ώρα δηλαδή που ο ΑΔΜΗΕ έδινε εντολές περιορισμού της κατανάλωσης μέσω ΥΔΦ1 στα 300 MW την μία ημέρα και 250 MW ΥΔΦ1 + 650MW ΥΔΦ2 για μία μόνο ώρα την επομένη. Στον Πίνακα 4 φαίνεται επίσης η στρεβλότητα χρηματοδότησης του μέτρου των ΥΔΦ αφού οι ΑΠΕ μόνο της ΥΤ (επίπεδο σύνδεσης στην υψηλή τάση) ακριβώς τις ώρες εκείνες απολογιστικά από τα στοιχεία ΑΔΜΗΕ παρείχαν ισχύ «ανάσα» για το σύστημα της τάξης των 1.000 – 1.500 MW.  Αν μάλιστα εδώ προσθέσουμε και τις ΑΠΕ της ΜΤ (επίπεδο σύνδεσης στην μέση τάση) και της ΧΤ (επίπεδο σύνδεσης στην χαμηλή τάση) που με την παραγωγή τους καλύπτουν φορτία στο δίκτυο τοπικά κοντά στις καταναλώσεις, σύμφωνα με τα προϋπολογιστικά στοιχεία ΗΕΠ του ΛΑΓΗΕ που φαίνονται στον Πίνακα 5, συνολικά οι ΑΠΕ έφθασαν τις επίμαχες δύο ημέρες αυτές να παρέχουν κάθε ώρα από 1.200 έως 2.500 MW.  Ας σημειωθεί εδώ πως τα κατανεμόμενα μεγάλα υδροηλεκτρικά (ΥΗ) της ΔΕΗ, αποτυπώνονται στους πίνακες σε χωριστή γραμμή και δεν αθροίζονται με τις ΑΠΕ της ΥΤ, οπότε η ολική συνεισφορά των ΑΠΕ των 1.200 έως 2.500 MW στην εδώ ανάλυση δεν τα περιλαμβάνει.   
Προς επίρρωση της πραγματικής συνεισφοράς και των ΑΠΕ του δικτύου (δηλαδή ΜΤ και ΧΤ), ήτοι στην πλειοψηφία τους φωτοβολταϊκά, συμπληρωματικά προς τα προϋπολογιστικά στοιχεία ΗΕΠ από ΛΑΓΗΕ που τις περιλαμβάνει, παραθέτουμε και τα πρώτα απολογιστικά αποτελέσματα που δημοσιεύει ο ΑΔΜΗΕ από τηλεμετρούμενες μονάδες ΑΠΕ του δικτύου, ώστε να καταφανεί δηλαδή η απόλυτη πραγματικότητα.  Έτσι στον Πίνακα 6 και 7 παρουσιάζονται οι τηλεμετρούμενες από τον ΑΔΜΗΕ πραγματικές εγχύσεις μονάδων ΑΠΕ του δικτύου ανά ώρα για τις ημερομηνίες 23 και 24/12/16.  
Σε ότι αφορά ειδικότερα τα φωτοβολταϊκά, τα τηλεμετρούμενα πάρκα της ΜΤ είναι υποσύνολο μόνο (ως δείγμα αναφέρονται στους πίνακες αυτούς) ~51% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος τους  στο διασυνδεδεμένο σύστημα, δηλαδή περίπου 1.230 MW από τα συνολικά 2.400 MW περιλαμβανομένων και των οικιακών στεγών. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει στις υπόλοιπες ΑΠΕ του δικτύου όπου οι τηλεμετρούμενες μονάδες της ΜΤ αντιπροσωπεύουν ικανοποιητικά το σύνολο της ισχύος τους.  Αντλώντας λοιπόν για τα φωτοβολταϊκά απολογιστική εικόνα για το ποσοστό λειτουργίας του δείγματος (~51%) τις κρίσιμες εκείνες ημέρες και ώρες της 23 και 24/12/16 από τα απολογιστικά στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, εν συνεχεία με αναγωγή στο σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος τους υπολογίζεται η συνολική συνεισφορά των φωτοβολταϊκών τις ημέρες και ώρες εκείνες, περιλαμβανομένων δηλαδή και των υπολοίπων που συνδέονται στην ΧΤ (49%).  
Φαίνεται λοιπόν από τους Πίνακες 6 και 7 πως τα φωτοβολταικά λειτουργούσαν τις μεσημεριανές ώρες κανονικά έως και στο 40 – 60% της δυναμικότητας τους, το οποίο σε συνολικό επίπεδο φωτοβολταϊκών διασυνδεδεμένου συστήματος μεταφράζεται σε ενεργό έγχυση ισχύος 1.000 - 1.400 MW το μεσημέρι.  Τα στοιχεία αυτά για την ανά ώρα πραγματική λειτουργία των φωτοβολταϊκών αλλά και συνολικά των ΑΠΕ του δικτύου (ΜΤ και ΧΤ) συνάδουν με του ΗΕΠ από ΛΑΓΗΕ που παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 5.  Δηλαδή το άθροισμα ανά ώρα από τα απολογιστικά στοιχεία του ΑΔΜΗΕ περί της συνεισφοράς των ΑΠΕ της ΥΤ του Πίνακα 4 με τα αντίστοιχα ανά ώρα του Πίνακα 6 ή 7 για την ΜΤ και ΧΤ που οδηγούν στον Πίνακα 8, συμφωνούν με ικανοποιητική προσέγγιση με τα στοιχεία συνολικών εγχύσεων ΑΠΕ (ΥΤ, ΜΤ, ΧΤ) του Πίνακα 5 του ΗΕΠ.  Οπότε με τον τρόπο ελέγχου αυτό επιβεβαιώνεται πλήρως ο ισχυρισμός της ενεργού συμμετοχής τους τις κρίσιμες ώρες.
Σε κάθε περίπτωση λοιπόν παρότι οι ΑΠΕ συνεισέφεραν κρίσιμα χιλιάδες MW τις ημέρες και ώρες (1.200 έως 2.500 MW ανά ώρα) των εκτάκτων αναγκών αυτών όπως αποδείχτηκε, είναι εκείνες που τιμωρούνται και στρεβλά πληρώνουν τον προϋπολογισμό της διακοψιμότητας κατά 83% (40 εκατ. ευρώ ετησίως) η οποία και ήταν κυρίως της τάξης των 300 MW/ώρα και μάλιστα για κάποιες μόνο ώρες.   
Τις ίδιες επίσης ημέρες 23 και 24/12/16 η ΔΕΗ που μέσω των ορυχείων της ως καταναλωτής υψηλής τάσης συμμετέχει στο μέτρο των ΥΔΦ και λαμβάνει χρήματα από αυτό, ενώ έλαβε εντολή περιορισμού καταναλώσεων από τον ΑΔΜΗΕ για τις ίδιες επίμαχες ώρες που προαναφέρθηκαν, εντούτοις δεν τις εφάρμοσε αφού την ίδια στιγμή είχε λάβει εντολή από την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης (ΟΔΧ) να μην περιορίσει την λειτουργία των ορυχείων αφού κινδύνευαν να μείνουν χωρίς λιγνίτη τα εργοστάσια παραγωγής, σύμφωνα με έγκριτα δημοσιεύματα.
Καθίσταται δηλαδή προφανής ο στρεβλός χαρακτήρας του μέτρου, όπου δίδονται χρήματα στην ΔΕΗ μέσω των ΥΔΦ για να περιορίσει εν τοις πράγμασι την εξόρυξη λιγνίτη την ώρα όμως που το σύστημα χρειάζεται αυξημένη παραγωγή από λιγνίτη!  Αντίθετα το μέτρο αφαιρεί χρήματα, δηλαδή ποινολογεί τις ΑΠΕ που πληρώνουν τις ΥΔΦ, οι οποίες ΑΠΕ είναι αυτές που στηρίζουν και προσφέρουν πολύτιμη ισχύ στο σύστημα.  Αν λοιπόν ληφθεί υπόψη πως οι εντολές που δόθηκαν στην ΔΕΗ δεν εκτελέστηκαν αλλά και αυτές της ΛΑΡΚΟ επίσης (σύμφωνα με επίσημα δημοσιεύματα) καθίσταται αμφίβολο αν η περιβόητη διακοψιμότητα εν τέλει συνεισέφερε μεσοσταθμικά πάνω από 150-200 MW ανά ώρα.  
Σε ότι αφορά το τι ισχύει σε άλλες χώρες της ΕΕ, ας υπογραμμίσουμε πως πουθενά δεν χρηματοδοτείται το μέτρο αυτό με χαράτσι στις ΑΠΕ.  Αντίθετα στις χώρες που ισχύει, σε απολύτως απαραίτητες ποσότητες και όχι 4-5 φορές υπερδιαστασιολογημένο όπως στην χώρα μας, αντλεί πόρους από το ταμείο ευστάθειας του συστήματος του Διαχειριστή, το οποίο και χρηματοδοτείται από την Προμήθεια όπως λ.χ. τα ΑΔΙ (Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος) στην χώρα μας.  Ας αναφέρουμε κλείνοντας πως οι μεγάλοι βιομηχανικοί καταναλωτές της ΥΤ και ΜΤ με κατανάλωση άνω των 13 GWh ετησίως που εκπροσωπούνται από την ΕΒΙΚΕΝ και ως επί τω πλείστον επωφελούνται με 48 εκατ. ευρώ ετησίως από την διακοψιμότητα που κατά το μέρος των 40 εκατ. ευρώ τα πληρώνουν οι ΑΠΕ (32 εκατ. πληρώνουν τα φωτοβολταϊκά), συνεισφέρουν σε ΕΤΜΕΑΡ ετησίως μόλις 16 εκατ. ευρώ μέσω της ειδικής τιμολόγησης που απολαμβάνουν στα μόλις 2,51 ευρώ/MWh.  Παρουσιάζεται δηλαδή το φαινόμενο η κατηγορία των εν λόγω βιομηχανικών καταναλωτών να επιδοτείται ευθέως από τις ΑΠΕ τις οποίες ωστόσο παγίως συκοφαντεί.  
Επειδή τέλος ο ΑΔΜΗΕ δημοσιεύει αλλά δυστυχώς με καθυστέρηση τριών μηνών τα αναλυτικά ωριαία στοιχεία για τις καταναλώσεις των πελατών ΥΤ, δηλαδή την κατηγορία που ενδιαφέρει ως επί τω πλείστον την διακοψιμότητα, καλούμε την ΕΒΙΚΕΝ να κάνει λίγο υπομονή και θα δούμε αν κατάφερε να προσφέρει έστω και τα περίπου 200 MW (αφαιρουμένων των ΔΕΗ και ΛΑΡΚΟ που δεν εφάρμοσαν τις εντολές) αυτά εν τέλει ως περικοπή φορτίου.  Σε κάθε περίπτωση όμως όπως αποδείχτηκε η συνεισφορά των ΑΠΕ ήταν πολλαπλάσια στις ανάγκες του συστήματος ένεκα των 1.200 – 2.500 MW ανά ώρα που συνεισέφεραν τις ημέρες εκείνες.

No comments: