Monday, 22 October 2018

Υπό διαβούλευση το προσχέδιο έκτρωμα για τις ραδιοερασιτεχνικές κεραίες

Βγήκε σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο του νόμου έκτρωμα για τις κατασκευές κεραιών. Οι διατάξεις που σκοπεύει να καταθέσει προς ψήφιση το αρμόδιο υπουργείο επηρεάζουν σοβαρότατα τους αδειούχους ραδιοερασιτέχνες. Οι επίμαχες διατάξεις βρίσκονται στο άρθρο 10 του προσχεδίου που σύμφωνα με αυτό αναφέρει: 


1. Από την υποχρέωση της διαδικασίας αδειοδότησης του άρθρου 2 του παρόντος εξαιρούνται:
α) Οι κατασκευές κεραιών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Ε.Υ.Π., της Ε.Μ.Υ., του Λιμενικού Σώματος και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).
β) Οι κατασκευές κεραιών Υπουργείων, των εποπτευόμενων φορέων, του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣΔΕΦΡ) της ΕΕΤΤ, του Ε.Π.Η.Π., των πρεσβειών και διπλωματικών αποστολών, υπό την προϋπόθεση ότι: α. δεν επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας, β. έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/και λήψης και γ. έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη ραδιοεκπομπών.
γ) Οι κατασκευές κεραιών που χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) , είτε για την αεροναυτική ραδιοπλοήγηση, είτε για επικοινωνίες, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή και λήψης.
δ) Οι κατασκευές κεραιών ραδιοερασιτεχνών, υπό την προϋπόθεση ότι: α. δεν επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας, β. έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/ και λήψης και γ. έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΑΕΕ μελέτη ραδιοεκπομπών. Ανεξαρτήτως της υποχρέωσης λήψεως των κατά περίπτωση απαιτούμενων εγκρίσεων, για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία αυτών (συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου κατασκευών) απαιτείται και έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι κατασκευές εγκαθίστανται σε κοινόχρηστους χώρους αυτού, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό, δώμα και στέγη κατά τα οριζόμενα στην περ. ζ) της παρ.1 του άρθρου 41 του ν.4495/2017.
ε) Οι κατασκευές κεραιών σταθμών βάσης ειδικών ραδιοδικτύων, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
(αα) Έχουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στην οποία περιλαμβάνεται περιγραφή της κατασκευής κεραίας και εγκαθίστανται στο κτίριο που αναγράφεται στην άδεια.
(ββ) Το υψηλότερο σημείο της κατασκευής κεραίας δεν εκτείνεται πέραν των έξι (6) μέτρων από τη βάση της.
(γγ) Η κεραία απέχει σε οριζόντια προβολή τουλάχιστον τέσσερα (4) μέτρα από το περίγραμμα του οικοπέδου.
στ) Οι κατασκευές κεραιών σταθμών βάσης CΒ, για τις περιπτώσεις που επιτρέπεται, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
(αα) Για τους σταθμούς έχουν εκδοθεί και ισχύουν άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(ββ) Το υψηλότερο σημείο της κατασκευής κεραίας δεν εκτείνεται πέραν των έξι (6) μέτρων από τη βάση της.
ζ) Οι κατασκευές μικρών κεραιών που προορίζονται για χρήση εντός των κτιρίων.
η) Οι κατασκευές μικρών κεραιών που προορίζονται για χρήση μεταφοράς δεδομένων τοπικής εμβέλειας (π.χ. εντός βιομηχανικών εγκαταστάσεων, γηπέδων, συγκροτημάτων κτιρίων κ.λπ.).
θ) Οι κατασκευές κεραιών μόνο λήψης εκπομπών που προορίζονται για το ευρύ κοινό.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της ΕΕΤΤ:
α) Καθορίζονται οι κατηγορίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές λειτουργίας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο έλεγχος και οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, ως και κάθε σχετικό θέμα, για τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, των οποίων η συνολική ενεργός ισοτροπική ακτινοβολούμενη ισχύς (eirp) δεν υπερβαίνει τα 164W ή, ειδικά για τις μικροκυματικές ζεύξεις και τους δορυφορικούς σταθμούς τύπου VSAT, η ισχύς εισόδου στην κεραία δεν υπερβαίνει το 1W και 2W αντίστοιχα. Οι εγκαταστάσεις αυτές δύνανται να εξαιρούνται κατά περίπτωση από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 2 του παρόντος.
β) Ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν εγκαταστάσεις σταθμών και κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται από την διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 2 του παρόντος. Οι ρυθμίσεις αφορούν την κατηγοριοποίηση των κατασκευών κεραιών και των σταθμών, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τον έλεγχο αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
γ) καθορίζεται η ειδική διαδικασία αδειοδότησης για την εγκατάσταση τυποποιημένων κατασκευών κεραιών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, κυρώνονται τεχνικοί κανονισμοί που βασίζονται σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα για την εγκατάσταση κεραιών:
α) Σε πυλώνες ισχυρών ρευμάτων.
β) Σε πυλώνες φωτισμού.
γ) Κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών.
δ) Εντός εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων.
Μέχρι την δημοσίευση των ανωτέρω κανονισμών επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών στις ανωτέρω υποδομές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κυρώνονται τεχνικοί κανονισμοί που βασίζονται σε ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα ή, εν ελλείψει αυτών , σε εθνικά και αφορούν:
α. Τυποποιημένες κατασκευές κεραιών.
β. Την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μεταξύ των κατασκευών κεραιών και άλλων γειτονικών ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων.
γ. Άλλες συναφείς με τις παραπάνω δραστηριότητες, εγκαταστάσεις ή υλικά.
Για το έργο της τυποποίησης δύναται να ανατίθενται ειδικές μελέτες σε φορείς ή Οργανισμούς Τυποποίησης. Το κόστος του έργου μπορεί να βαρύνει το αποθεματικό της ΕΕΤΤ της παραγράφου 6 του άρθρου 75 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Εθνικής Άμυνας καθορίζονται οι παραμεθόριες ζώνες της χώρας, των οποίων η κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κρίνεται ως εθνικά αναγκαία, καθώς και οι ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης των κατασκευών κεραιών, δομικών κατασκευών κεραιών και των συνοδών έργων στις περιοχές αυτές.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Ανάπτυξης καθορίζονται υποεξυπηρετούμενες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, για τις οποίες η ανάπτυξη υποδομής ασύρματης πρόσβασης στον τελικό χρήστη ή/και η κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κρίνεται ως εθνικά αναγκαία και καθορίζονται ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης των κατασκευών κεραιών, δομικών κατασκευών κεραιών και των συνοδών έργων στις περιοχές αυτές.


Αξίζει να σημειωθεί οτι μέχρι στιγμής η διάταξη που αφορούσε την κατασκευή κεραιών ραδιοερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου είναι ο Ν. 2801/2000 και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 1.

Με τις παραπάνω απαράδεκτες διατάξεις, η εξάσκηση του hobby του ραδιοερασιτέχνη γίνεται έρμαιο στις ορέξεις των γειτόνων και των ενοίκων της κάθε πολυκατοικίας. Είναι εντελώς ασόβαρο να απαιτείται η έγκριση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών όταν σχεδόν πουθενά δεν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των ενοίκων για πολύ απλούστερα πράγματα.
Δεύτερον, η απαίτηση μελέτης ραδιοεκπομπών η οποία πρέπει να εκπονηθεί και να κατατεθεί στην Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, επιβαρύνει με ένα γραφειοκρατικό βάρος τον αδειούχο ραδιοερασιτέχνη και καθιστά αδύνατη την εγκατάσταση μιας οποιαδήποτε κεραίας ακόμη και τις μπάντες των VHF/UHF. Την ίδια στιγμή βέβαια όλες οι ελληνικές ταράτσες είναι γεμάτες από τηλεοπτικές κεραίες και διάφορες άλλες κατασκευές όπως ηλιακοί θερμοσίφωνες, κάτοπτρα και δορυφορικές κεραίες.

Καλούνται όλοι οι αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες να αντιδράσουν δημοσιεύοντας τα σχόλιά τους στην δημόσια διαβούλευση καθώς και να οργανώσουν τις μελλοντικές κινήσεις τους σε περίπτωση που το υπουργείο δεν διορθώσει τις απαράδεκτες διατάξεις που εμπεριέχονται στο προσχέδιο νόμου.

Friday, 5 October 2018

Μεταχειρισμένοι πομποδέκτες στην Ελλάδα - Ευχαριστώ δεν θα πάρω

Το τελευταίο έτος παρακολουθώ προβληματισμένος τις αγγελίες πώλησης μεταχειρισμένων πομποδεκτών και ραδιοερασιτεχνικού εξοπλισμού από διάφορες ελληνικές ιστοσελίδες Αναφέρομαι πάντα σε έλληνες πωλητές που επιθυμούν να πουλήσουν στην Ελλάδα. 
Αυτό που μπορώ να συμπεράνω είναι πως οι τιμές που επιλέγουν να πουλήσουν μεταχειρισμένους πομποδέκτες οι Έλληνες πωλητές είναι αρκετά ακριβές και αντί να διαμορφώνονται με κάποιους κοινούς κανόνες στοιχειώδους λογικής, ο καθένας επιλέγει να πουλήσει με βάση τα τέσσερα παρακάτω υποκειμενικά κριτήρια:

α. Τιμή αρχικής αγοράς. 

Η τιμή αυτή ίσχυε την ημέρα που αγοράστηκε η συσκευή. Απ' την στιγμή που θα αγοράσετε την συσκευή και θα αποχωρήσετε από το κατάστημα, πολλά πράγματα αλλάζουν (περισσότερα αναλύονται στην συνέχεια).

β. Οικονομικά προβλήματα. 

Χρειαζόμαστε χρήματα, έχουμε ανάγκες, δύσκολοι καιροί, ας πουλήσω τον πομποδέκτη τόσα ευρώ για να πληρώσουμε τον ΕΝΦΙΑ την ΔΕΗ ή καμιά δόση της εφορίας. Μόνο που ο εκάστοτε αγοραστής δεν αναζητά να κάνει κάποια φιλανθρωπία αλλά να αγοράσει κάποιο μηχάνημα μια χαμηλή και λογική τιμή η οποία θα είναι προφανώς χαμηλότερη από αυτή των καταστημάτων.

γ. Συναισθηματικότητα. 

Κατέχω τον πομποδέκτη 5 - 10 - 15 - 20 χρόνια, με αυτόν μεγάλωσα και ανδρώθηκα στις ραδιοερασιτεχνικές μπάντες. Ο πομποδέκτης ήταν του πατέρα μου, ραδιοερασιτέχνης με χρόνια στο κουρμπέτι. το μηχάνημα αισθάνομαι οτι αποτελεί ένα κομμάτι της ζωής μου, οπότε αν θέλεις να το αποκτήσεις θα πληρώσεις το κάτι παραπάνω, δεν μου κάνει καρδιά να τον σκοτώσω ή να το δώσω κοψοχρονιά. 

δ. Συλλεκτικότητα retro κτλ. 

Αυτό κι αν έχουμε βαρεθεί να το βλέπουμε σε οποιαδήποτε πώληση αντικειμένου ή μηχανήματος που αφορά αρχές 2000 και παλαιότερα. Κατ' αρχήν, μιλάμε για ένα 100% υποκειμενικό κριτήριο. Ο καθένας μπορεί να θεωρεί την συσκευή που προτίθεται να πουλήσει ως συλλεκτική και να ανεβάζει την αξία της.
Οι συσκευές που δύνανται να χαρακτηριστούν ως συλλεκτικές, πρέπει να εμπίπτουν κατά κύριο λόγο στον εξής άγραφο κανόνα: 

"το κομμάτι πρέπει να είναι δυσεύρετο σε τέτοιο σημείο που να είναι δύσκολο να εντοπίσεις διαθέσιμους πωλητές σε παγκόσμια βάση". 

Για να συμβαίνει το παραπάνω, συνήθως πρέπει να ισχύουν τρεις προϋποθέσεις: 

1. Το αντικείμενο να έχει αποσυρθεί από την παραγωγή, από τα καταστήματα λιανικής και από τα stock όλων των μαγαζιών.
2. Να έχει περάσει κάποιο σεβαστό χρονικό διάστημα από την έναρξη της απόσυρσης, όσο και από τα διαθέσιμα μεταχειρισμένα που βγαίνουν σε αγγελίες από τους πωλητές. 
3. Να υπάρχει σεβαστός αριθμός αγοραστών που να αναζητούν για αγορά το συγκεκριμένο μηχάνημα. Όταν ισχύει το 3. ακόμα και να υπάρχει αριθμός πωλητών που να πουλάει το προϊόν ως μεταχειρισμένο, πάλι ο αριθμός τους θα είναι μικρός και το προϊόν δυσεύρετο.

Αφού λοιπόν ανέφερα κάποια πράγματα και πως διαμορφώνουν τις τιμές σχεδόν όλοι οι πωλητές μεταχειρισμένων προϊόντων για ραδιοερασιτέχνες, τώρα ας αναφέρω και κάποιους κοινούς κανόνες λογικής που πρέπει να ακολουθούμε πριν βγάλουμε για πώληση έναν πομποδέκτη.

α. Αρχική τιμή προϊόντος μειούμενη κατά το μέγιστο ποσοστό έκπτωσης που δύναται να κάνουν τα καταστήματα.

Με τον παραπάνω κανόνα νοείται το εξής, αγόρασες ένα μηχάνημα Χ ευρώ, ενώ τα καταστήματα σήμερα μπορούν να σου κάνουν και μια έκπτωση Ψ ευρώ. Όταν θελήσεις να πουλήσεις το μηχάνημα ακόμα κι αν είναι του κουτιού, θα το πουλήσεις στην καλύτερη στην αρχική τιμή αγοράς μείον την έκπτωση που δύναται να κάνει το μαγαζί. Για πομποδέκτες HF, VHF, UHF, τα καταστήματα μπορούν να κάνουν μια έκπτωση 5% - 15% ανάλογα το ύψος της τιμής και το μέγεθος της παραγγελίας. Αυτό το ποσοστό θα το αφαιρέσεις απ' την αρχική τιμή αγοράς είτε είναι του κουτιού είτε χρησιμοποιημένο μηχάνημα, διαφορετικά, εφόσον κάποιος μπορεί να αγοράσει κάτι καινούργιο με έκπτωση, δεν υπάρχει κίνητρο να αγοράσει μεταχειρισμένο αν η τιμή του αγγίζει το κόστος του καινούργιου μηχανήματος έστω και με έκπτωση.

β. Μειωτικός συντελεστής λόγω μεταφοράς της συσκευής εκτός καταστήματος λιανικής (5%).

Ασχέτως του πόσο ή πως έχει χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα, αν είναι του κουτιού ή όχι, αν θεωρείται μεταχειρισμένο ή όχι. Ο εκάστοτε αγοραστής δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πως έχει χρησιμοποιήσει και πως έχει μεταχειριστεί το μηχάνημα που διαθέτει προς πώληση ο πωλητής. Όσο το προϊόν βρίσκεται στο κατάστημα την ευθύνη την αναλαμβάνει το κατάστημα. Απ' την στιγμή που η συσκευή θα φύγει από εκεί τίποτα δεν είναι δεδομένο. Επίσης στην περίπτωση που έχει λήξει η εγγύηση, είναι και αυτό μια σημαντική παράμετρος.

γ. Μειωτικός συντελεστής λόγω παλαιότητας. 

Ο συντελεστής κυμαίνεται από 3% ως 5% κατ' έτος, διαφοροποιείται ανάλογα το ύψος της αρχικής αξίας αγοράς του πομποδέκτη καθώς και την χρονολογία που αγοράστηκε το μηχάνημα. Όσο αυξάνει η αρχική τιμή αγοράς ο συντελεστής αυξάνεται από 4% ως 5%. Επίσης για πομποδέκτες αγορασμένους το 1980 ή 1990 ο μειωτικός συντελεστής είναι από 4.5% ως 5% και για τις επόμενες δεκαετίες είναι 4 ως 4.5%

δ. Κατάσταση μηχανήματος, φθορές και βλάβες.

Αν υπάρχει φθορά η βλάβη στο μηχάνημα, ζητάμε έλεγχο από κάποιο τεχνικό και προβαίνουμε στην επισκευή του, αν η επισκευή είναι ασύμφορη ή δεν επιθυμούμε να το επισκευάσουμε τότε αφαιρούμε το κόστος επισκευής από την διαμορφωμένη τιμή του προϊόντος αφού πρωτίστως έχουν εφαρμοστεί οι προαναφερόμενοι μειωτική συντελεστές.
Στην περίπτωση που υπάρχουν εξωτερικές φθορές ή σημάδια στην εξωτερική επιφάνεια του προϊόντος, κάνουμε μια μείωση εμπειρική στην τιμή, χονδρικά η μείωση μπορεί να είναι γύρω από το 5% εφόσον υπάρχουν πολλά και έντονα σημάδια φθορών εξωτερικά. 

Παράδειγμα εφαρμογής.

1. Αγορά του Yaesu FT 450 το 2018 με κόστος 650 ευρώ και πώληση το 2022. Δεν υπάρχουν εξωτερικές φθορές ούτε διαπιστωμένο τεχνικό πρόβλημα. 

Μέγιστη δυνατή έκπτωση καταστημάτων 8%.
Μειωτικός συντελεστής λόγω μεταφοράς εκτός καταστήματος 5%.
Συντελεστής παλαιότητας 4% κατ' έτος.

Τιμή πώλησης = 650[1-0.08-0.05-(4*0.04)] = 461.5 ευρώ (~460)
Μια πτώση τιμής κατά 29-30% δηλαδή. 

Αξίζει να σημειωθεί οτι στο ebay βρίσκεις φθηνότερες τιμές από οτι πουλάνε οι έλληνες τα μεταχειρισμένα μηχανήματα βραχέων ακόμα κι αν προσθέσουμε στην τιμή τα έξοδα αποστολής και τα import charges.