Monday, 22 October 2018

Υπό διαβούλευση το προσχέδιο έκτρωμα για τις ραδιοερασιτεχνικές κεραίες

Βγήκε σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο του νόμου έκτρωμα για τις κατασκευές κεραιών. Οι διατάξεις που σκοπεύει να καταθέσει προς ψήφιση το αρμόδιο υπουργείο επηρεάζουν σοβαρότατα τους αδειούχους ραδιοερασιτέχνες. Οι επίμαχες διατάξεις βρίσκονται στο άρθρο 10 του προσχεδίου που σύμφωνα με αυτό αναφέρει: 


1. Από την υποχρέωση της διαδικασίας αδειοδότησης του άρθρου 2 του παρόντος εξαιρούνται:
α) Οι κατασκευές κεραιών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Ε.Υ.Π., της Ε.Μ.Υ., του Λιμενικού Σώματος και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).
β) Οι κατασκευές κεραιών Υπουργείων, των εποπτευόμενων φορέων, του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣΔΕΦΡ) της ΕΕΤΤ, του Ε.Π.Η.Π., των πρεσβειών και διπλωματικών αποστολών, υπό την προϋπόθεση ότι: α. δεν επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας, β. έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/και λήψης και γ. έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη ραδιοεκπομπών.
γ) Οι κατασκευές κεραιών που χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) , είτε για την αεροναυτική ραδιοπλοήγηση, είτε για επικοινωνίες, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή και λήψης.
δ) Οι κατασκευές κεραιών ραδιοερασιτεχνών, υπό την προϋπόθεση ότι: α. δεν επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας, β. έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/ και λήψης και γ. έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΑΕΕ μελέτη ραδιοεκπομπών. Ανεξαρτήτως της υποχρέωσης λήψεως των κατά περίπτωση απαιτούμενων εγκρίσεων, για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία αυτών (συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου κατασκευών) απαιτείται και έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι κατασκευές εγκαθίστανται σε κοινόχρηστους χώρους αυτού, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό, δώμα και στέγη κατά τα οριζόμενα στην περ. ζ) της παρ.1 του άρθρου 41 του ν.4495/2017.
ε) Οι κατασκευές κεραιών σταθμών βάσης ειδικών ραδιοδικτύων, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
(αα) Έχουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στην οποία περιλαμβάνεται περιγραφή της κατασκευής κεραίας και εγκαθίστανται στο κτίριο που αναγράφεται στην άδεια.
(ββ) Το υψηλότερο σημείο της κατασκευής κεραίας δεν εκτείνεται πέραν των έξι (6) μέτρων από τη βάση της.
(γγ) Η κεραία απέχει σε οριζόντια προβολή τουλάχιστον τέσσερα (4) μέτρα από το περίγραμμα του οικοπέδου.
στ) Οι κατασκευές κεραιών σταθμών βάσης CΒ, για τις περιπτώσεις που επιτρέπεται, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
(αα) Για τους σταθμούς έχουν εκδοθεί και ισχύουν άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(ββ) Το υψηλότερο σημείο της κατασκευής κεραίας δεν εκτείνεται πέραν των έξι (6) μέτρων από τη βάση της.
ζ) Οι κατασκευές μικρών κεραιών που προορίζονται για χρήση εντός των κτιρίων.
η) Οι κατασκευές μικρών κεραιών που προορίζονται για χρήση μεταφοράς δεδομένων τοπικής εμβέλειας (π.χ. εντός βιομηχανικών εγκαταστάσεων, γηπέδων, συγκροτημάτων κτιρίων κ.λπ.).
θ) Οι κατασκευές κεραιών μόνο λήψης εκπομπών που προορίζονται για το ευρύ κοινό.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της ΕΕΤΤ:
α) Καθορίζονται οι κατηγορίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές λειτουργίας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο έλεγχος και οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, ως και κάθε σχετικό θέμα, για τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, των οποίων η συνολική ενεργός ισοτροπική ακτινοβολούμενη ισχύς (eirp) δεν υπερβαίνει τα 164W ή, ειδικά για τις μικροκυματικές ζεύξεις και τους δορυφορικούς σταθμούς τύπου VSAT, η ισχύς εισόδου στην κεραία δεν υπερβαίνει το 1W και 2W αντίστοιχα. Οι εγκαταστάσεις αυτές δύνανται να εξαιρούνται κατά περίπτωση από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 2 του παρόντος.
β) Ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν εγκαταστάσεις σταθμών και κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται από την διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 2 του παρόντος. Οι ρυθμίσεις αφορούν την κατηγοριοποίηση των κατασκευών κεραιών και των σταθμών, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τον έλεγχο αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
γ) καθορίζεται η ειδική διαδικασία αδειοδότησης για την εγκατάσταση τυποποιημένων κατασκευών κεραιών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, κυρώνονται τεχνικοί κανονισμοί που βασίζονται σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα για την εγκατάσταση κεραιών:
α) Σε πυλώνες ισχυρών ρευμάτων.
β) Σε πυλώνες φωτισμού.
γ) Κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών.
δ) Εντός εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων.
Μέχρι την δημοσίευση των ανωτέρω κανονισμών επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών στις ανωτέρω υποδομές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κυρώνονται τεχνικοί κανονισμοί που βασίζονται σε ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα ή, εν ελλείψει αυτών , σε εθνικά και αφορούν:
α. Τυποποιημένες κατασκευές κεραιών.
β. Την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μεταξύ των κατασκευών κεραιών και άλλων γειτονικών ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων.
γ. Άλλες συναφείς με τις παραπάνω δραστηριότητες, εγκαταστάσεις ή υλικά.
Για το έργο της τυποποίησης δύναται να ανατίθενται ειδικές μελέτες σε φορείς ή Οργανισμούς Τυποποίησης. Το κόστος του έργου μπορεί να βαρύνει το αποθεματικό της ΕΕΤΤ της παραγράφου 6 του άρθρου 75 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Εθνικής Άμυνας καθορίζονται οι παραμεθόριες ζώνες της χώρας, των οποίων η κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κρίνεται ως εθνικά αναγκαία, καθώς και οι ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης των κατασκευών κεραιών, δομικών κατασκευών κεραιών και των συνοδών έργων στις περιοχές αυτές.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Ανάπτυξης καθορίζονται υποεξυπηρετούμενες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, για τις οποίες η ανάπτυξη υποδομής ασύρματης πρόσβασης στον τελικό χρήστη ή/και η κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κρίνεται ως εθνικά αναγκαία και καθορίζονται ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης των κατασκευών κεραιών, δομικών κατασκευών κεραιών και των συνοδών έργων στις περιοχές αυτές.


Αξίζει να σημειωθεί οτι μέχρι στιγμής η διάταξη που αφορούσε την κατασκευή κεραιών ραδιοερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου είναι ο Ν. 2801/2000 και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 1.

Με τις παραπάνω απαράδεκτες διατάξεις, η εξάσκηση του hobby του ραδιοερασιτέχνη γίνεται έρμαιο στις ορέξεις των γειτόνων και των ενοίκων της κάθε πολυκατοικίας. Είναι εντελώς ασόβαρο να απαιτείται η έγκριση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών όταν σχεδόν πουθενά δεν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των ενοίκων για πολύ απλούστερα πράγματα.
Δεύτερον, η απαίτηση μελέτης ραδιοεκπομπών η οποία πρέπει να εκπονηθεί και να κατατεθεί στην Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, επιβαρύνει με ένα γραφειοκρατικό βάρος τον αδειούχο ραδιοερασιτέχνη και καθιστά αδύνατη την εγκατάσταση μιας οποιαδήποτε κεραίας ακόμη και τις μπάντες των VHF/UHF. Την ίδια στιγμή βέβαια όλες οι ελληνικές ταράτσες είναι γεμάτες από τηλεοπτικές κεραίες και διάφορες άλλες κατασκευές όπως ηλιακοί θερμοσίφωνες, κάτοπτρα και δορυφορικές κεραίες.

Καλούνται όλοι οι αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες να αντιδράσουν δημοσιεύοντας τα σχόλιά τους στην δημόσια διαβούλευση καθώς και να οργανώσουν τις μελλοντικές κινήσεις τους σε περίπτωση που το υπουργείο δεν διορθώσει τις απαράδεκτες διατάξεις που εμπεριέχονται στο προσχέδιο νόμου.

Friday, 5 October 2018

Μεταχειρισμένοι πομποδέκτες στην Ελλάδα - Ευχαριστώ δεν θα πάρω

Το τελευταίο έτος παρακολουθώ προβληματισμένος τις αγγελίες πώλησης μεταχειρισμένων πομποδεκτών και ραδιοερασιτεχνικού εξοπλισμού από διάφορες ελληνικές ιστοσελίδες Αναφέρομαι πάντα σε έλληνες πωλητές που επιθυμούν να πουλήσουν στην Ελλάδα. 
Αυτό που μπορώ να συμπεράνω είναι πως οι τιμές που επιλέγουν να πουλήσουν μεταχειρισμένους πομποδέκτες οι Έλληνες πωλητές είναι αρκετά ακριβές και αντί να διαμορφώνονται με κάποιους κοινούς κανόνες στοιχειώδους λογικής, ο καθένας επιλέγει να πουλήσει με βάση τα τέσσερα παρακάτω υποκειμενικά κριτήρια:

α. Τιμή αρχικής αγοράς. 

Η τιμή αυτή ίσχυε την ημέρα που αγοράστηκε η συσκευή. Απ' την στιγμή που θα αγοράσετε την συσκευή και θα αποχωρήσετε από το κατάστημα, πολλά πράγματα αλλάζουν (περισσότερα αναλύονται στην συνέχεια).

β. Οικονομικά προβλήματα. 

Χρειαζόμαστε χρήματα, έχουμε ανάγκες, δύσκολοι καιροί, ας πουλήσω τον πομποδέκτη τόσα ευρώ για να πληρώσουμε τον ΕΝΦΙΑ την ΔΕΗ ή καμιά δόση της εφορίας. Μόνο που ο εκάστοτε αγοραστής δεν αναζητά να κάνει κάποια φιλανθρωπία αλλά να αγοράσει κάποιο μηχάνημα μια χαμηλή και λογική τιμή η οποία θα είναι προφανώς χαμηλότερη από αυτή των καταστημάτων.

γ. Συναισθηματικότητα. 

Κατέχω τον πομποδέκτη 5 - 10 - 15 - 20 χρόνια, με αυτόν μεγάλωσα και ανδρώθηκα στις ραδιοερασιτεχνικές μπάντες. Ο πομποδέκτης ήταν του πατέρα μου, ραδιοερασιτέχνης με χρόνια στο κουρμπέτι. το μηχάνημα αισθάνομαι οτι αποτελεί ένα κομμάτι της ζωής μου, οπότε αν θέλεις να το αποκτήσεις θα πληρώσεις το κάτι παραπάνω, δεν μου κάνει καρδιά να τον σκοτώσω ή να το δώσω κοψοχρονιά. 

δ. Συλλεκτικότητα retro κτλ. 

Αυτό κι αν έχουμε βαρεθεί να το βλέπουμε σε οποιαδήποτε πώληση αντικειμένου ή μηχανήματος που αφορά αρχές 2000 και παλαιότερα. Κατ' αρχήν, μιλάμε για ένα 100% υποκειμενικό κριτήριο. Ο καθένας μπορεί να θεωρεί την συσκευή που προτίθεται να πουλήσει ως συλλεκτική και να ανεβάζει την αξία της.
Οι συσκευές που δύνανται να χαρακτηριστούν ως συλλεκτικές, πρέπει να εμπίπτουν κατά κύριο λόγο στον εξής άγραφο κανόνα: 

"το κομμάτι πρέπει να είναι δυσεύρετο σε τέτοιο σημείο που να είναι δύσκολο να εντοπίσεις διαθέσιμους πωλητές σε παγκόσμια βάση". 

Για να συμβαίνει το παραπάνω, συνήθως πρέπει να ισχύουν τρεις προϋποθέσεις: 

1. Το αντικείμενο να έχει αποσυρθεί από την παραγωγή, από τα καταστήματα λιανικής και από τα stock όλων των μαγαζιών.
2. Να έχει περάσει κάποιο σεβαστό χρονικό διάστημα από την έναρξη της απόσυρσης, όσο και από τα διαθέσιμα μεταχειρισμένα που βγαίνουν σε αγγελίες από τους πωλητές. 
3. Να υπάρχει σεβαστός αριθμός αγοραστών που να αναζητούν για αγορά το συγκεκριμένο μηχάνημα. Όταν ισχύει το 3. ακόμα και να υπάρχει αριθμός πωλητών που να πουλάει το προϊόν ως μεταχειρισμένο, πάλι ο αριθμός τους θα είναι μικρός και το προϊόν δυσεύρετο.

Αφού λοιπόν ανέφερα κάποια πράγματα και πως διαμορφώνουν τις τιμές σχεδόν όλοι οι πωλητές μεταχειρισμένων προϊόντων για ραδιοερασιτέχνες, τώρα ας αναφέρω και κάποιους κοινούς κανόνες λογικής που πρέπει να ακολουθούμε πριν βγάλουμε για πώληση έναν πομποδέκτη.

α. Αρχική τιμή προϊόντος μειούμενη κατά το μέγιστο ποσοστό έκπτωσης που δύναται να κάνουν τα καταστήματα.

Με τον παραπάνω κανόνα νοείται το εξής, αγόρασες ένα μηχάνημα Χ ευρώ, ενώ τα καταστήματα σήμερα μπορούν να σου κάνουν και μια έκπτωση Ψ ευρώ. Όταν θελήσεις να πουλήσεις το μηχάνημα ακόμα κι αν είναι του κουτιού, θα το πουλήσεις στην καλύτερη στην αρχική τιμή αγοράς μείον την έκπτωση που δύναται να κάνει το μαγαζί. Για πομποδέκτες HF, VHF, UHF, τα καταστήματα μπορούν να κάνουν μια έκπτωση 5% - 15% ανάλογα το ύψος της τιμής και το μέγεθος της παραγγελίας. Αυτό το ποσοστό θα το αφαιρέσεις απ' την αρχική τιμή αγοράς είτε είναι του κουτιού είτε χρησιμοποιημένο μηχάνημα, διαφορετικά, εφόσον κάποιος μπορεί να αγοράσει κάτι καινούργιο με έκπτωση, δεν υπάρχει κίνητρο να αγοράσει μεταχειρισμένο αν η τιμή του αγγίζει το κόστος του καινούργιου μηχανήματος έστω και με έκπτωση.

β. Μειωτικός συντελεστής λόγω μεταφοράς της συσκευής εκτός καταστήματος λιανικής (5%).

Ασχέτως του πόσο ή πως έχει χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα, αν είναι του κουτιού ή όχι, αν θεωρείται μεταχειρισμένο ή όχι. Ο εκάστοτε αγοραστής δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πως έχει χρησιμοποιήσει και πως έχει μεταχειριστεί το μηχάνημα που διαθέτει προς πώληση ο πωλητής. Όσο το προϊόν βρίσκεται στο κατάστημα την ευθύνη την αναλαμβάνει το κατάστημα. Απ' την στιγμή που η συσκευή θα φύγει από εκεί τίποτα δεν είναι δεδομένο. Επίσης στην περίπτωση που έχει λήξει η εγγύηση, είναι και αυτό μια σημαντική παράμετρος.

γ. Μειωτικός συντελεστής λόγω παλαιότητας. 

Ο συντελεστής κυμαίνεται από 3% ως 5% κατ' έτος, διαφοροποιείται ανάλογα το ύψος της αρχικής αξίας αγοράς του πομποδέκτη καθώς και την χρονολογία που αγοράστηκε το μηχάνημα. Όσο αυξάνει η αρχική τιμή αγοράς ο συντελεστής αυξάνεται από 4% ως 5%. Επίσης για πομποδέκτες αγορασμένους το 1980 ή 1990 ο μειωτικός συντελεστής είναι από 4.5% ως 5% και για τις επόμενες δεκαετίες είναι 4 ως 4.5%

δ. Κατάσταση μηχανήματος, φθορές και βλάβες.

Αν υπάρχει φθορά η βλάβη στο μηχάνημα, ζητάμε έλεγχο από κάποιο τεχνικό και προβαίνουμε στην επισκευή του, αν η επισκευή είναι ασύμφορη ή δεν επιθυμούμε να το επισκευάσουμε τότε αφαιρούμε το κόστος επισκευής από την διαμορφωμένη τιμή του προϊόντος αφού πρωτίστως έχουν εφαρμοστεί οι προαναφερόμενοι μειωτική συντελεστές.
Στην περίπτωση που υπάρχουν εξωτερικές φθορές ή σημάδια στην εξωτερική επιφάνεια του προϊόντος, κάνουμε μια μείωση εμπειρική στην τιμή, χονδρικά η μείωση μπορεί να είναι γύρω από το 5% εφόσον υπάρχουν πολλά και έντονα σημάδια φθορών εξωτερικά. 

Παράδειγμα εφαρμογής.

1. Αγορά του Yaesu FT 450 το 2018 με κόστος 650 ευρώ και πώληση το 2022. Δεν υπάρχουν εξωτερικές φθορές ούτε διαπιστωμένο τεχνικό πρόβλημα. 

Μέγιστη δυνατή έκπτωση καταστημάτων 8%.
Μειωτικός συντελεστής λόγω μεταφοράς εκτός καταστήματος 5%.
Συντελεστής παλαιότητας 4% κατ' έτος.

Τιμή πώλησης = 650[1-0.08-0.05-(4*0.04)] = 461.5 ευρώ (~460)
Μια πτώση τιμής κατά 29-30% δηλαδή. 

Αξίζει να σημειωθεί οτι στο ebay βρίσκεις φθηνότερες τιμές από οτι πουλάνε οι έλληνες τα μεταχειρισμένα μηχανήματα βραχέων ακόμα κι αν προσθέσουμε στην τιμή τα έξοδα αποστολής και τα import charges. 

Thursday, 30 August 2018

Τίτλοι τέλους για το τμήμα μηχανικών ενεργειακής τεχνολογίας από τον Σεπτέμβριο

Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο του 2018 και μετά τις εξεταστικές που θα ολοκληρωθούν, θα οριστικοποιηθεί και η διάλυση του τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ). Το τμήμα ιδρύθηκε το 1984 με την ονομασία Ενεργειακή Τεχνική στο νεοϊδρυθέν τότε ΤΕΙ Αθήνας μετά την κατάργηση του ΚΑΤΕΕ Αθηνών και την συγχώνευση των τμημάτων ηλεκτρολογίας και μηχανολογίας του ΚΑΤΕΕ. 
Σκοπός των καθηγητών που είχαν συνδράμει τότε στην ίδρυση της σχολής ήταν η συγχώνευση των τμημάτων ηλεκτρολογίας και μηχανολογίας σε μια ενιαία σχολή ώστε να αποφευχθούν και να παραμεριστούν οι τότε κόντρες με το ΕΜΠ και το ΤΕΕ για την μη έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων και για να μπορούν οι απόφοιτοι να ελίσσονται ευκολότερα στην αγορά με τον τίτλο σπουδών που αναγραφόταν στο πτυχίο και την ειδικότητά τους. 
Το όνομα αλλά και το αντικείμενο της σχολής αποτελούσε καινοτομία για πολλά χρόνια αν και ο τομέας της ενέργειας διδασκόταν ήδη στα κλασσικά τμήματα ηλεκτρολόγων και μηχανολόγων μηχανικών. Το τμήμα μετονομάστηκε αργότερα σε Ενεργειακή Τεχνολογία ενώ μετά το σχέδιο Αθηνά το 2013 με τις μετονομασίες και συγχωνεύσεις σχολών, το τμήμα μετονομάστηκε σε Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας.

Το τμήμα αντιμετώπισε προβλήματα το 2007-8 όταν με την κατάργηση του Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ), καταργήθηκε και η δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης αντιστοιχίας ειδικότητας στους αποφοίτους του τμήματος, οι εν λόγω βεβαιώσεις ήταν απαραίτητες και οι απόφοιτοι τις προσκόμιζαν στο τμήμα βιομηχανίας των νομαρχιών για να λαμβάνουν αντίστοιχα τα επαγγελματικά δικαιώματα ηλεκτρολόγου μηχανικού ΤΕ ή μηχανολόγου μηχανικού. Τα επαγγελματικά δικαιώματα που έπαιρναν οι απόφοιτοι ήταν ουσιαστικά τα δικαιώματα από τα βασιλικά διατάγματα του 50 και του 74 για το επάγγελμα των υπομηχανικών και ήταν αναχρονιστικά για την εποχή μας.

Το αποτέλεσμα από τα παραπάνω ήταν η αδυναμία απονομής επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους του τμήματος από το 2007-8, καθώς μετά από γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτους (ΝΣΚ), κρίθηκε οτι είναι αντισυνταγματικό μια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να χορηγεί τίτλους που αντιστοιχούν σε δικαιώματα δύο διαφορετικών σχολών, δηλαδή των ηλεκτρολόγων και των μηχανολόγων. 
Το παραπάνω πρόβλημα είχε επιλυθεί προσωρινώς μετά την παρέμβαση κάποιων φοιτητών προσκείμενων σε παράταξη του κυβερνώντος κόμματος εκείνη την περίοδο, αλλά δεν πέρασε ούτε χρόνος που το πρόβλημα επανήλθε και έκτοτε δεν προέκυψε κάποια λύση πέραν από διάφορα συμβούλια καθηγητών και συνελεύσεις τύπου καφενείου από φοιτητές.

Ο νέος νόμος που πέρασε επί σημερινής υπουργίας Γαβρόγλου, ορίζει οτι το ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ συγχωνεύονται δημιουργώντας το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Η ΣΤΕΦ μετατρέπεται σε σχολή μηχανικών ενώ οι κατευθύνσεις ενεργειακής μηχανολογίας και ηλεκτρολογίας του τμήματος μηχανικών ενεργειακής τεχνολογίας καταργούνται και απορροφούνται από τις σχολές ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανολόγων μηχανικών του νέου πανεπιστημίου.

Σημαντικοί καθηγητές του τμήματος που έχουν αποβιώσει ή έχουν συνταξιοδοτηθεί:

Θεοδόσης Παπαθεοδοσίου +
Ηλίας Κροντήρης +
Νικόλαος Κολλιόπουλος
Κωνσταντίνος Τσιαντής
Παναγιώτης Τσιλιγγίρης
Χρήστος Ευαγγέλου
Αθανάσιος Δουληγέρης

Φωτογραφίες από διάφορες δραστηριότητες του τμήματος. Οι φωτογραφίες έχουν παρθεί από τον επίσημο ιστότοπο του τμήματος

http://www.teiath.gr/stef/et/articles.php?id=15888&lang=el

Ημερίδα στην μνήμη του καθηγητή Θ. Παπαθεοδοσίου το 2003Ημερίδα στην μνήμη του καθηγητή Η. Κροντήρη το 2004Κοπή πίτας το 2005, εκδήλωση για αποχωρήσαντα μέλη του τμήματος: Ορκομωσίες πτυχιούχων το 2003 και το 2005:Κοπή πίτας 2011:Κοπή πίτας 2012:Monday, 14 May 2018

Με πανηγυρική τελετή, πρεμιέρα σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών για τα εταιρικά ομόλογα της Coral

Σε ειδική τελετή που έγινε σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η κεφαλαιαγορά υποδέχτηκε την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων εταιρικών ομολόγων της θυγατρικής εταιρείας καυσίμων του ομίλου Motor Oil Ελλάς, Coral. Η έκδοση των 90.000 ομολογιών αξίας 1.000 η κάθε μία, ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα με επιτυχία και παρά το αντίξοο περιβάλλον, καταγράφοντας αξιοσημείωτη υπερκάλυψη με τη συνολική ζήτηση να ανέρχεται στα 342,14 εκατ. ευρώ.

Friday, 11 May 2018

Алтайские электростанции снизили в апреле выработку электроэнергии на 3,5%

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай» (Новосибирское РДУ), потребление электроэнергии в Алтайской энергосистеме в апреле 2018 года составило 865,5 млн кВт/ч, что на 1,3 % выше, чем в апреле 2017 года. 


Выработка электроэнергии электростанциями Алтайского края и Республики Алтай в апреле составила 602,5 млн кВт•ч, что на 3,5 % меньше, чем в апреле прошлого года. 

Выработка электроэнергии в ОЭС Средней Волги в апреле увеличилась на 15,2%


По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Средней Волги» (ОДУ Средней Волги), выработка электроэнергии электростанциями операционной зоны ОДУ Средней Волги в апреле 2018 года составила 10,0 млрд кВт·ч, что на 15,2 % больше, чем в апреле прошлого года.

Выработка тепловых электростанций (ТЭС) в апреле 2018 года составила 4,2 млрд кВт·ч, что на 9,2 % больше, чем в апреле прошлого года. Увеличение выработки ТЭС обусловлено работой по диспетчерскому графику с учетом схемно-режимной ситуации. Выработка Балаковской АЭС составила 3,0 млрд кВт·ч, что на 31,4 % больше аналогичного показателя прошлого года. Выработка ГЭС составила 2,6 млрд кВт·ч, что на 9,1 % больше, чем в апреле прошлого года. Увеличение выработки произошло на Жигулевской ГЭС и Нижегородской ГЭС и вызвано увеличением расхода воды через гидроагрегаты. Снижение выработки зафиксировано на Саратовской ГЭС, из-за снижения напора, а также на Нижнекамской ГЭС и Чебоксарской ГЭС – из-за снижения расхода воды через гидроагрегаты и напора.

В Псковской области привлекли к ответственности за хищения электроэнергии 48 граждан


С начала 2018 года в сетях филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» выявлено безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на 11,5 млн рублей. Общий объем выявленного неучтенного энергопотребления составил свыше 6,5 млн кВтч.

Для выявления нечестных потребителей и в рамках реализации программы по снижению потерь в сетях «Псковэнерго» служба безопасности энергокомпании совместно с работниками ОАО «Псковэнергоагент» регулярно проводят рейды и выездные «перекрестные» проверки в различные районы области. В ходе работы «в очагах потерь», определенных на основе балансов технического учета, замеров нагрузок, анализа фактических оплат потребителей и иных методов за 4 месяца 2018 года в регионе было выявлено и составлено 246 актов по фактам безучетного и 30 актов по фактам бездоговорного электропотребления.

Ανατίμηση βενζίνης κατά 0.07ευρώ/λίτρο τον τελευταίο μήνα

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας κ. Μιχάλης Κιούσης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Thema Radio, ανέφερε ο,τι η αύξηση της τιμής της βενζίνης τον τελευταίο μήνα στην χώρα μας άγγιζε τα 0.07ευρώ/λίτρο. Η συγκεκριμένη τιμή αφορά την τιμή του καταναλωτή ο οποίος γεμίζει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του από ένα πρατήριο υγρών καυσίμων, η αύξηση που υπάρχει στην τιμή του διυλιστηρίου ήταν 0.7ευρώ/λίτρο. 

Σκεπτικισμός για το μοντέλο αξιοποίησης της ΔΕΠΑ

Ο πρώην υπουργός οικονομίας υποδομών και ναυτιλίας είχε προτείνει ένα μοντέλο αξιοποίησης για την εταιρεία παροχής φυσικού αερίου ΔΕΠΑ, κατά το οποίο η εταιρεία έπρεπε να διασπαστεί σε τρεις μικρότερες υπό-εταιρείες που η κάθε μια από αυτές αναλαμβάνει διαφορετικό ρόλο μέσα στην ΔΕΠΑ. Το συγκεκριμένο μοντέλο είχε προταθεί μετά από συμφωνία που υπογράψαμε με τους θεσμούς και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ιδιωτικοποιήσεων που έχουν συμφωνηθεί στα προαπαιτούμενα μεταξύ Ελλάδας - θεσμών. 
Το παραπάνω μοντέλο φαίνεται να αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό από τους θεσμούς, καθώς αμφιβάλλουν αν η αξιοποίηση της ΔΕΠΑ κατ' αυτόν τον τρόπο θα επιφέρει τα προσδοκώμενα έσοδα που έχουν συμφωνηθεί. Δηλαδή, η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ δεν είναι το μοναδικό προαπαιτούμενο που συμφωνήθηκε, πρέπει να εισπράξει το κράτος και ένα συγκεκριμένο ύψος από αυτή την ενέργεια. Το δίκτυο της ΔΕΠΑ εξετάζεται πόσα έσοδα μπορεί να αποφέρει καθώς είναι το κομμάτι το οποίο μπορεί να προσελκύσει περισσότερους επενδυτές. 
Μια άλλη πρόταση που εξετάζεται ως εναλλακτική, είναι η διάσπαση της ΔΕΠΑ σε δύο ξεχωριστές και αυτόνομες εταιρείες μαζί με κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις που αφορούν το μετοχικό τους κεφάλαιο.

Thursday, 10 May 2018

Διακυμάνσεις τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου διεθνώς 10/5/2018

 Τιμή αερίου σε δολάρια ανά κυβικό μέτρο

Τιμή πετρελαίου σε δολάρια ανά βαρέλι

Πηγή: http://www.livecharts.co.uk/MarketCharts/ngas.php

Wednesday, 9 May 2018

Η Μύκονος διασυνδέθηκε με το εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)

Από εχτές το πρωί το νησί της Μυκόνου τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα από το εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) μέσω υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι η τοπική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τέθηκε εκτός λειτουργίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα δύο θετικά στοιχεία, μειώνεται η ατμοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή του νησιού εφόσον μιλάμε για θερμοηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ενώ μειώνεται και το κόστος παραγωγής ενέργειας το οποίο κανονικά πρέπει να περάσει στους υπόλοιπους καταναλωτές της ΔΕΗ μέσω μειώσεων των ΥΚΩ. 

Αδυναμία συνεργασίας του ΑΔΜΗΕ με την Euroasia για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Αττικής

Δεν είναι βέβαια πρώτη φορά που κάποιοι εδώ στην χώρα μας αδυνατούν να συνεργαστούν ή καλύτερα να συνεννοηθούν για την από κοινού ενέργεια να φέρουν εις πέρας μια εργασία. Στην προκείμενη περίπτωση έχουμε τον ΑΔΜΗΕ και την κοινοπραξία EuroAsia Interconnector. Ο EuroAsia Interconnector ή αλλιώς Ευρασιατικός διασυνδετήριος αγωγός, είναι ένα μεγάλο έργο με εκτιμώμενο κόστος τα 1.5 με 3.5 δις ευρώ. Ο αγωγός θα συνδέει μεταξύ τους το Ισραήλ με την Κύπρο και την Κύπρο με την Ελλάδα, στην Ελλάδα ο αγωγός θα διέρχεται από την Κρήτη και θα φτάσει ως την Αττική. Ο αγωγός θα μπορεί να μεταφέρει ηλεκτρικό φορτίο με ισχύ 2000 MW προς κάθε κατεύθυνση. 

Tuesday, 8 May 2018

Κυρώσεις στο Ιράν από τον Donald Trumb - Η επίδραση στις τιμές του πετρελαίου

Η ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trumb για την αποχώρηση από την συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν προκάλεσε μεταβολές στις τιμές του πετρελαίου. Αυτό ήταν λογικό και αναμενόμενο φυσικά αφού η οποιαδήποτε ανακοίνωση ενός τέτοιου γεγονότος επιφέρει αλλαγή της τιμής στην διεθνή αγορά του πετρελαίου. Αυτό που ενδιαφέρει άμεσα τον κόσμο δεν είναι οι ανακοινώσεις των πολιτικών και των ηγετών ορισμένων χωρών για το αν είναι υπέρ ή κατά της απόφασης Trumb, όπως π.χ ο Νετανιάχου που δήλωσε οτι είναι υπέρ. Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι πόσο θα επηρεάσει την τσέπη του η τιμή του πετρελαίου.

Απαράδεκτη η ετεροχρονισμένη καταβολή χρημάτων των καταναλωτών της ΔΕΗ από τα ΕΛΤΑ

Ζούμε στην Ελλάδα, μια μπανανία κατά άλλους, το μόνο σίγουρο για πολλοστή φορά οτι οι φορολογούμενοι πολίτες και οι καταναλωτές της ΔΕΗ που επέλεξαν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους μέσω των ΕΛΤΑ, καταλήγουν να είναι και κερατάδες και δαρμένοι.
Τα ελληνικά ταχυδρομεία (ο θεός να τα κάνει), πέραν των δυσλειτουργιών που αντιμετωπίζουν, πέραν της καθυστέρησης στην παραλαβή γραμμάτων και δεμάτων που παρουσιάζουν απέναντι στους πολίτες, τώρα παρακρατούν και χρηματικά ποσά. Το αποτέλεσμα είναι οι καταναλωτές της ΔΕΗ να χάνουν την έκπτωση 15% επί του λογαριασμού αφού καθίσταται ληξιπρόθεσμος, ενώ σε περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων πληρωμής των ΕΛΤΑ προς την ΔΕΗ μπορεί να υπάρξει και οφειλή του καταναλωτή σε επόμενο λογαριασμό.

Saturday, 5 May 2018

Aνώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση τέλος ! ''Καταργήσεις'',''συγχωνεύσεις'',''απορροφήσεις'' των ''ΤΕΙ'' από τα ''υπερπανεπιστήμια''...

Ένα ΤΕΙ στο “ράφι” , δέκα “γάμοι” και “αρραβωνιάσματα” στα ΑΕΙ. Ποιες είναι οι δέκα συγχωνεύσεις ΤΕΙ με Πανεπιστήμια .....

Μόνο ένα ΤΕΙ παραμένει “ελεύθερο” καθώς δεν δέχθηκε από κανένα Πανεπιστήμιο πρόταση για συγχώνευση, αλλά ούτε και το ίδιο επιδίωξε (σ.σ.επίσημα) να κάνει τέτοιες συζητήσεις. 

Πρόκειται για το ΤΕΙ Κρήτης, το οποίο θεωρείται στον ακαδημαϊκό χώρο, ένα από τα δυναμικότερα Ιδρύματα της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Η ΑΣΠΑΙΤΕ συζητά να συγχωνευθεί με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Διαβάστε εδώ)

Το ΤΕΙ Ηπείρου απορροφάται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ηδη έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου (Διαβάστε εδώ) 

Το TEI Θεσσαλονίκης κάνει συζητήσεις σε καλό κλίμα με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Διαβάστε εδώ)

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων συγχωνεύεται με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Διαβάστε εδώ) 

Τα TEI Αν. Μακεδονίας-Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας συζητούν τη συγχώνευση με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Ηδη ο υπουργός Παιδείας συγκρότησε την Επιτροπή για να εκδώσει την σχετική εισήγηση (Διαβάστε εδώ).

Το TEI Πελοποννήσου ήδη έχει προχωρήσει τη συζήτηση με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και αναμένεται ο ορισμός τις Επιτροπής από τον υπουργό Παιδείας 

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συγχωνεύεται με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Η Επιτροπή που όρισε ο υπουργός Παιδείας θα συνεδριάσει στην Κοζάνη σήμερα 5 Μαίου (Διαβάστε εδώ) 

Τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας συζητούν για τη συγχώνευση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Αναμένεται το πόρισμα της Επιτροπής (Διαβάστε εδώ)

Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας συζητά με το Πανεπιστήμιο Πάτρας. Ηδη ο υπουργός συγκρότησε την Επιτροπή που θα κάνει τη σχετική εισήγηση . Η Επιτροπή θα συνεδριάσει για πρώτη φορά το δεύτερο δεκαήμερο του Μάη (Διαβάστε εδώ).

Τέλος όπως ήδη είναι γνωστό ΤΕΙ Αθήνας με το Πειραιά ΤΤ δημιουργήθηκε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Διαβάστε εδώ)

Πανεπιστήμιο “ομπρέλα”-Ομοσπονδιακό στη Κρήτη προτείνει ο Πρύτανης Οδ. Ζώρας 

Τη δημιουργία ενός Πανεπιστημίου που θα αποτελέσει “ομπρέλα” για όλες τις δομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κρήτη, με τη μορφή Ομοσπονδιακού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, εισηγείται ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας, με παλαιότερες δηλώσεις στο esos.

Ειδικότερα ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε επικοινωνία που είχε το esos μαζί του, δήλωσε τα εξής: 

Α. Προτείνω, αν θέλουμε να κάνουμε μια πανεπιστημιακή μεταρρύθμιση καινοτόμα, τη θεσμοθέτηση ενός Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου, το οποίο θα στεγάζει τις περισσότερες ακαδημαϊκές μονάδες, του ακαδημαϊκού οικοσυστήματος του νησιού με μια διοίκηση , που θα αποτελείται από τις επί μέρους διοικήσεις των ήδη λειτουργούντων Ιδρυμάτων. 

Β. Συγχωνεύσεις ευκαιριακές και περιστασιακές , δεν γίνονται αποδεκτές, διότι δεν αποτελούν προϊόν ακαδημαϊκής σοβαρής επεξεργασίας και προοπτικής. 

Γ. Σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας θα μπορούμε να συζητήσουμε και με το υπουργείο Παιδείας και να προχωρήσουμε στην εφαρμογή. 

Δ. Σημειώνω ότι οι ακαδημαϊκές μονάδες του νησιού μας είναι εξαιρετικά ισχυρές και με παγκόσμια προβολή ο καθένας στο χώρο τον εκπαιδευτικό και ερευνητικό που θεραπεύει.

http://www.texnologosgeoponos.gr/2018/05/a.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&m=1

Wednesday, 3 January 2018

TrendForce Says Electric Vehicles Market Expects Steady Growth, yet the Price of Cobalt Remains a Key Concern for Future Growth

The demand for xEV battery in China sees significant growth in 2017 due to carmakers’ acceleration into electric vehicles production. The global xEV battery demand expects a steady growth from 2 billion units in 2017 to 2.5 billion units in 2018, a Y0Y increase of 24%, says EnergyTrend, a division of TrendForce.
China’s rapidly expanding NEV market has driven the battery makers to mainly focus on xEV batteries although IT products used to be the main market of battery supply. Consequently, the price of cobalt, a key material in battery cells, has been thriving up during the past year. With the cost rising and the government’s subsidy decreasing, China’s new energy vehicle (NEV) market may face potential risks for future growth.

The New Phase of Top Runner Program Favors Companies Already Dominant in Application Bases and N-Type Solutions in Technology Bases

China’s National Energy Administration (NEA) has recently released the official list of proposed projects under the Top Runner Program for 2017. This next (3rd) phase of expansion for the program divides the proposed projects into two categories – those in the application bases and those in the technology bases. The former category aims to have projects offering competitive prices and economic benefits to the local communities, while the latter is about demonstrating next-generation technologies.