Friday, 16 September 2016

ΙΕΝΕ: Να αξιοποιηθεί η Ευρωπαϊκή εμπειρία στη σύνταξη των κωδίκων λειτουργίας των αγορών ηλεκτρισμού στην Ελλάδα

Το ΙΕΝΕ συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για το νομοσχέδιο σχετικά με την αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε εφαρμογή της νομοθεσίας για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις ( εδώ η σελίδα της διαβούλευσης στο opengov).

Ειδικότερα το Ινστιτούτο χαιρετίζει την πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ για τον δημόσιο διάλογο αναφορικά με το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου. Ας σημειωθεί ότι η διαβούλευση για το ν/σ με τίτλο: «Αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε εφαρμογή της νομοθεσίας για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» ξεκίνησε στις 12 Σεπτεμβρίου 2016, και ώρα 15:30, και λήγει στις 21 Σεπτεμβρίου 2016 (ώρα 15:00) – αρχικά η προθεσμία έληγε σήμερα, Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 14:00.
Όπως σημειώνει το ΙΕΝΕ, με το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου δημιουργούνται τέσσερις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας με τους αντίστοιχους Διαχειριστές και τίθεται το πλαίσιο που θα οδηγήσει σταδιακά σε μια νέα κατάσταση λειτουργίας της αγοράς στη χώρα, σύμφωνα με το “ target model”, προς μια ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην συνέχεια του νόμου η σύνταξη των αναγκαίων Κωδίκων για την λειτουργία των αγορών είναι βαρύνουσας σημασίας και κατά την σύνταξή τους θα πρέπει να αξιοποιηθεί η μέχρι τούδε Ευρωπαϊκή και διεθνής εμπειρία.
Βεβαίως, όπως παρατηρεί το ΙΕΝΕ, πρέπει να αναμένονται οφέλη σε παραγωγούς, εμπορία και καταναλωτές, καθώς και στην εθνική οικονομία από μια καλά συγκροτημένη και λειτουργούσα με διαφάνεια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στην Ελλάδα η αγορά αυτή καλύπτει το 90% περίπου, λόγω των μη διασυνδεδεμένων νησιών στο εθνικό σύστημα με την ακριβότερη ενέργεια και θα πρέπει να επισπευσθούν τα έργα διασυνδέσεων των Κυκλάδων και της Κρήτης ώστε να αυξηθεί το ποσοστό της αγοράς με ανταγωνιστικές τιμές.

Αναφορικά με τις βασικές προτεινόμενες δομικές αλλαγές, οι παρατηρήσεις και τα σχόλια του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης, έχουν ως εξής:

1. Στους ορισμούς του Άρθρου 2 περιλαμβάνονται όροι, όπως Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης και Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος, που δεν αναφέρονται ξανά στο υπόλοιπο κείμενο, υποδηλώνοντας την ύπαρξη ενός ελλιπούς νομοσχεδίου.
2. Στο Άρθρο 3, Παράγραφος 3 και προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος της ΡΑΕ ως ανεξάρτητου φορέα που ρυθμίζει στο πλαίσιο ενός ελεύθερου ανταγωνισμού την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, η διατύπωση «ύστερα από γνώμη» να αντικατασταθεί «με τη σύμφωνη γνώμη».
3. Στο Άρθρο 4, Παράγραφος 3, η διατύπωση πρέπει να είναι «η ΡΑΕ δύναται να συνεργάζεται» αντί «να συνεργάζεται», καθώς κρίνεται σκόπιμη η διατήρηση της ανεξαρτησίας της όσον αφορά την κάλυψη, την εκκαθάριση και τον διακανονισμό των ενεργειακών προϊόντων χονδρικής από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο.
4. Στο Άρθρο 5, Παράγραφος 1 αναφέρεται ότι Συναλλαγές επί Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι δυνατό να συνάπτονται διμερώς και εκτός της Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Επομένως, ανακύπτει το ερώτημα αν ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ και ο ΛΑΓΗΕ θα γνωρίζουν την ύπαρξη τέτοιου είδους συναλλαγών, οπότε προτείνεται να καλυφθεί αυτό το κενό.
5. Στο Άρθρο 11 αναφέρονται οι πέντε Κώδικες που πρέπει να συνταχθούν, ώστε να λειτουργήσει η εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις επιταγές του Target Model. Η σύνταξη και η νομοθέτηση των συγκεκριμένων Κωδίκων απαιτούν χρόνο (τουλάχιστον τρία έτη από την μέχρι τούδε εμπειρία), αναζητώντας έτσι τρόπους περιορισμού αυτού.
6. Στο Άρθρο 12, Παράγραφος 3γ, σχετικά με την πρόσβαση στο δίκτυο, σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ διαχειριστή και αιτούντος την πρόσβαση και σύνδεση στο δίκτυο θα ήταν χρήσιμη η παρέμβαση της ΡΑΕ με την συγκρότηση επιτροπής ειδικών για σχετική γνωμάτευση.
7. Στα διάφορα άρθρα του Σχεδίου Νόμου αναφέρεται ο ΕΣΜΗΕ με σημαντικές δραστηριότητες και ο ΕΔΔΗΕ χωρίς άλλες λεπτομέρειες, εάν π.χ. ταυτίζονται με τους ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ αντίστοιχα. Θα ήταν χρήσιμη μια διευκρίνιση στο νόμο και ίσως κάλυψη ενδεχομένως της περίπτωσης περισσότερων εταιρειών διαχείρισης μελλοντικά, ιδιαίτερα στα δίκτυα διανομής.
 
Γενικές παρατηρήσεις

Επίσης, απαιτούνται επιπλέον ενέργειες και αλλαγές που πρέπει να εφαρμοστούν κατ’ ελάχιστον, έτσι ώστε η εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας να είναι συμβατή με το Target Model:
· Τα νομικά πρόσωπα που θα επιλεγούν ή θα συγκροτηθούν από τους διαχειριστές των αγορών για ανάθεση έργου δεν πρέπει να έχουν καμία δραστηριότητα ή εξάρτηση σε παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. Κρίνεται απαραίτητο να συμπεριληφθεί αυτό ως κριτήριο επιλογής στο νόμο ή τελικά στους Κώδικες.
· Θα ήταν κατά τη γνώμη μας αναγκαία η εξασφάλιση εγγυήσεων και δεσμεύσεων των νομικών προσώπων που επιλέγονται για ανάθεση έργου από τους διαχειριστές λόγω της φύσεως των συναλλαγών. Μια τέτοια ρύθμιση θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο νόμο ή τελικά με λεπτομέρειες στους Κώδικες.
  • Καθορισμός δυναμικότητας διασυνδέσεων: Διατήρηση της μεθοδολογίας καθαρής διαθέσιμης δυναμικότητας διαμετακόμισης (Net Transfer Capacity, NTC) που εφαρμόζεται σήμερα και διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής της εναλλακτικής μεθοδολογίας βάσει ροών φορτίου (Flow-Based).
  • Συμμετοχή σε κοινή ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την εμπορία μακροχρόνιων διασυνδετικών δικαιωμάτων, στο πλαίσιο της Δευτερεύουσας Αγοράς Δικαιωμάτων.
Οι τελικές επιλογές θα εξαρτηθούν και από την αποτελεσματική ή μη επίλυση δομικών προβλημάτων της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού, όπως η μονοπωλιακή θέση της ΔΕΗ στη λιανική αγορά και η αποκλειστική πρόσβασή της σε λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή. 

http://www.energia.gr/article.asp?art_id=108770

No comments: